Kupní Smlouva:

Ondřej Janoušek
fakturační adresa:
Letná I, 430
Mýto, 338 05
Česká republika
IČ: 06293905
DIČ: CZ8405200562

Odpovědná osoba a kontakt: Ondřej Janoušek, strom@woodkocoura.cz

 

1) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího a složením zálohy na daný výrobek ze strany kupujícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: došel potřebný materiál k výrobě produktů, nastala náhlá nemoc. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde, nebo se od ní odstoupí.
Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před počátkem její výroby. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před její realizací, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s výrobou. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem.

 

Objednávka

Po vyplnění nezávazné objednávky přímo na originální výrobek formou našeho formuláře, dohodnutí veškerých požadavků k realizaci a složení zálohy na náš účet za daný výrobek je objednávka závazná.
Při objednání výrobků, které máme skladem, je objednávka závazná v momentu domluvy mezi oběma stranami elektronickou formou e-mailem.

Storno objednávky
Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem, případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

 

2) Druhy dopravy:

Naše doprava
Při objednání stromu či neskladného výrobku řešíme dopravu sami a následně realizujeme její montáž.

Osobní odběr
Objednávku je možné vyzvednout na adrese Letná I, 430, Mýto, 338 05

Možnost doručení společností Česká pošta
Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 100,- Kč. Poštovné v případě platby dobírkou je 140 Kč. Objednávající bude o doručení zásilky vyrozuměn telefonicky přepravcem. Přepravce zásilky vyrozumí objednávajícího na číslo, které objednávající uvedl v objednávce. Maximální hmotnost jednoho balíku je pouze 15 kg.
U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy navýšena. Touto formou se řeší pouze doplňkové produkty.
Reklamace poškozené zásilky je možná pouze u převzetí!
POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.
Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

 

3) Záruka

Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu při převzetí, či v momentě montáže přímo na místě, nebo při převzetí kupujícího.

 

4) Rozpor s kupní smlouvou – obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

 

5) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Vrátit lze pouze nepoužité a nepoškozené zboží. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, tedy na originální výrobek.

 

6) Způsoby úhrady

Při realizaci zakázek přímo na atypický, originální požadavek zákazníka je nejprve nutné složení zálohy a to polovinu ceny udané za daný produkt.
Při objednání na doručení přepravcem nebo při osobním odběru je cena placena při převzetí hotově.

 

7) Reklamace

V případě, že výrobek, který jste od nás obdrželi, je poškozen, či vznikla vada a nelze jej užívat, máte nárok jej reklamovat. Je-li závada opravitelná, vyřešíme její odstranění buď na místě, nebo jej odvezeme a ihned po odstranění opět doručíme. Nelze-li závadu odstranit, vrátíme Vám peníze. Na reklamaci se vztahuje 30 denní lhůta od jejího přijetí. Kontaktovat nás můžete elektronicky v podobě e-mailu. Ihned po přečtení Vás kontaktujeme zpět. Záruku poskytujeme po dobu 2 let. Reklamovat nelze opotřebení materiálů způsobené užíváním, či možné napadení dřeva škůdci. Jelikož používáme pouze povrchové úpravy bez biocidů, kvůli kontaktu kočky při možnému drápání či olizování. Kočka je pro nás nejdůležitější tvor a proto nechceme, aby jste kvůli chemickým povrchovým úpravám přišli o svého mazlíčka. Zajišťujeme i možné pozáruční opravy, výměny či obnovy a to již pouze za náklady spojené s výdaji za materiál a dopravu na daný výrobek.